Nasza szkoła im. św.Jana Pawła II w Kilkenny rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2014 roku.

Skupia ona dzieci oraz młodzież od 4. do 19 roku życia.

Szkoła jest placówką dydaktyczną o charakterze uzupełniającym wobec systemu edukacyjnego w szkołach irlandzkich.

Prowadzimy zajęcia na wszystkich szczeblach kształcenia : od etapu przedszkolnego poprzez wszystkie szczeble szkoły podstawowej, gimnazjum do liceum.
Przygotowujemy młodzież do egzaminu maturalnego z języka polskiego jako obcego w irlandzkim systemie nauczania
( Leaving Certificate ).

Dajemy naszym uczniom szansę poznania i obcowania z polską literaturą, historią i geografią.

Do priorytetów naszych działań należy dbałość o polskie tradycje. Zapoznajemy naszych uczniów ze specyfiką i pięknem ojczystej kultury poprzez kultywowanie tradycyjnych świąt i obrzędów ze szczególnym naciskiem na święta narodowe.
Również staramy się, aby nasi uczniowie mieli okazję do spotkań ze współczesnymi twórcami polskiej literatury dziecięcej. Temu służą spotkania " na żywo" z polskimi pisarzami oraz teatrami z Polski.

Wielką wagę przywiązujemy do kształtowanie nie tylko umysłów , ale także serc naszych wychowanków. Pokazujemy im jak ważne są wartości w życiu człowieka, szacunek do drugiego człowieka i kultura osobista.

Szkoła zrzeszona jest w Polskiej Macierzy Szkolnej.