PROGRAM  WYCHOWAWCZY
 
  Motto programu wychowawchego szkoły:
 
W wychowaniu chodzi bowiem właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej "był", a nie tylko "miał" -aby więc poprzez wszystko, co "ma", co "posiada", umiał bardziej i pełniej być człowiekiem -to znaczy, aby również umiał bardziej "być" nie tylko z drugimi, ale także dla "drugich".
 

Jan Paweł II, fragment przemówienia wygłoszonego 2 czerwca 1980r. w UNESCO

 
 
 
    Misja i Wizja Szkoły
 
Jesteśmy szkołą, która gromadzi uczniów w wieku od 4 do 18 lat, od przedszkola , poprzez wszystkie szczeble szkoły podstawowej, gimnazjum, po liceum.
Nadrzędnym celem działalności naszej szkoły jest budowanie tożsamości narodowej i krzewienie polskości poprzez poznanie i obcowanie z polskim językiem, literaturą, historią, geografią i tradycją.
 
Pragniemy, aby nasi uczniowie wychowywani byli w duchu poszanowania wypracowanego przez nas systemu wartości, opartego na fundamentalnych zasadach etyki przy respektowaniu uniwarsalnego systemu wartości.Pragniemy przygotować naszych uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości Ojczyzny i wolności właściwie pojętej.
Pomocą w tej edukacji będzie nasz Patron św.Jan Paweł II, wielki Polak i Patriota, pewny autorytet w naszych niepewnych, pozbawionych autorytetów czasach, do którego słów zamierzamy się często odwoływać.
 
        
 
    Zadania szkoły
 
 
Pragniemy przyczynić się do wyposażenia naszych uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im wszechstronny rozwój oraz uczestniczyć w przygotawaniu ich do życia w warunkach współczesnego świata.
 
Do głównych celów wychowawczych naszej szkoły należą:
 
-  kształcenie kreatywnego myślenia
-  ksztalcenie obywatelskiej i patriotycznej postawy ucznia
-  kształtowanie właściwych postaw
-  kształcenie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność, wytrwałość
-  poznanie dorobku kultury narodowej
-  rozwój zainteresowań i uzdolnień
-  przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie
-  kształtowanie postaw proekologicznych
 
 
PROGRAM DYDAKTYCZNY
 
Jako szkoła uzupelniająca  i wzbogacająca edukację polskich dzieci stawiamy sobie za cel ;
 
-  naukę języka polskiego jako ojczystego, opartą na polskim systemie edukacji
-  przekazywanie informacji o Polsce, jej historii, literaturze i geografii
-  krzewienie kultury i tradycji polskich
-  umacnianie poczucia więzi z Polską
 
Cele te osiągamy poprzez :
 
  -  właściwy dobór programów nauczania gwarantujących realizację podstawy programowej MEN dla uczniów polskich uczących się  za granicą na poszczegolnych etapach edukacyjnych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów
 
  -  wykorzystanie w pracy podręczników lub materiałów edukacyjnych zatwierdzonych przez MEN
 
  -  fachowość kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i na bieżąco doskonalącej się.