REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW.JANA PAWŁA II W KILKENNY


Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły im.św.Jana Pawła II w Kilkenny oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania następujących praw i obowiązków:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Opiekunem i założycielem Polskiej Szkoły w Kilkenny jest Stowarzyszenie "Polska Szkoła im.św.Jana Pawła II " z siedzibą w Kilkenny

 2.  Organami szkoły są :

     - Zarząd Stowarzyszenia

     - Rada Pedagogiczna

    -  Rada Rodziców


II.  ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Nabór do szkoły

     1.1  Uczęszczanie do Polskiej Szkoły im.św.Jana Pawła II w Kilkenny jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnej z prawem irlandzkim
     1.2 Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z przestrzeganiem Regulaminu Szkoły

   2. Terminy i czas trwania zajęć

     2.1. Zajęcia odbywają się w piątki zgodnie z wcześniej podaną listą piątków
     2.2.Zajęcia odbywają się od godziny 16.00 do 19.15 ( od następnego roku szkolnego do godziny 20.05 )

3. Uczniowie

  3.1. Kształcenie i wychowanie w szkole obejmuje uczniów od klasy zerowej do klasy gimnazjalnej oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego
  3.2. Szkoła zastrzega sobie prawo do utworzenia grupy przedszkolnej w razie pojawienia się takiej potrzeby
  3.3. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej
  3.4. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkoły
  3.5. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem oraz szanowania  mienia społecznego i prywatnego
  3.6. Uczniowie powinni przychodzić na lekcje punktualnie i regularnie
  3.7. Oczekuje się od uczniów czynnego udziału w zajęciach, w przedstawieniach i akademiach organizowanych przez szkołę
  3.8. Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw
  3.9. Uczniowie nie mogą przebywać w klasie bez nadzoru nauczyciela
  3.10. Zabrania się używania telefonów komórkowych
  3.11. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych
  3.12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione przez ucznia, takie jak np. telefony komórkowe ani inne takie jak np.: przybory szkolne, zabawki, ubrania itp
  3.13. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt
  3.14. Zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania niedozwolonych prawem używek
  3.15. W przypadku łamania regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie oraz poinformowani zostaną rodzice lub opiekunowie, W przypadku wielokrotnego łamania regulaminu uczeń może zostać wydalony ze szkoly


4. Rodzice

  4.1. Rodzice zobowiązani są do:
        a) punktualnego przyprowadzania ucznia do szkoły i odbierania po zajęciach
        b) zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz umieszczonymi na tablicy informacyjnej
        c) pomagania w odrabianiu zadań domowych
        d) uczestniczenia w zebraniach szkolnych
        e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie
        f) zapoznania swoich dzieci z Regulaminem Szkoły

 4.2. Od rodziców oczekuje się :
       a) regularnego posyłania swoich dzieci na zajęcia
       b) pomocy w organizowaniu imprez szkolnych
       c) złaszania nieobecności dziecka na zajęciach

4.3. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani kosztami szkód spowodowanymi przez ucznia w szkole


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2014 roku